หลักสูตร : Human Resource Management Intelligence

วันที่ 4-7 มีนาคม 2567
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 37 ที่นั่ง)

Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร บันทึกประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง ปรับตำแหน่งและเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ประวัติอบรมภายนอก-ภายในของพนักงาน ฯลฯ พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้กับผู้บริหาร กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
4-7/มี.ค./2567
9.00 - 16.00 น.
45 37
6-9/พ.ค./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
8-11/ก.ค./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
9-12/ก.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
4-7/พ.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45