ตารางการอบรม

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
8-12/พ.ย./2564
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 8