ตารางการอบรม

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
5-9/ก.ย./2565
9.00 - 16.00 น.
รัชชากร ดีพันธ์ Training Room 2 25 13
7-11/พ.ย./2565
9.00 - 16.00 น.
รัชชากร ดีพันธ์ Training Room 2 25 23