ตารางการอบรม

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
8-11/ก.ค./2567
9.00 - 16.00 น.
จิรภิญญา จันทร์แก้ว อบรมออนไลน์ 45 40
9-12/ก.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
จิรภิญญา จันทร์แก้ว อบรมออนไลน์ 45 45
4-7/พ.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
จิรภิญญา จันทร์แก้ว อบรมออนไลน์ 45 45